เขตบริการสุขภาพทั้ง 13 เขต

จากผลการสำราจของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถสำรวจโรงงานน้ำดื่มและโรงงานน้ำแข็งได้ดังนี้ โดยแบ่งเขตการสำรวจเป็นเขตบริการสุขภาพทั้ง 13 เขต ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตามภาพ

แผนที่แสดงการจัดพื้นที่ในความรับผิดชอบของ สปสช. เขตทั้ง 13 เขต ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ภาพ การแบ่งเขตจังหวัดทั้ง 13 เขต ตามเขตบริการสุขภาพ

ตารางที่ 1 จำนวนโรงงานผลิตน้ำดื่มในปี พ.ศ.2558

เขต จำนวนโรงงานผลิตน้ำ (โรง) จำนวนโรงงานผลิตน้ำในเขตอำเภอเมือง (โรง) หมายเหตุ
1 เชียงใหม่ 855 636
2 พิษณุโลก 185 ไม่ระบุที่อยู่
3 นครสวรรค์ 181 10 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
4 สระบุรี 403 140 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
5 ราชบุรี 376 259 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
6 ระยอง 674 11 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
7 ขอนแก่น 227 6 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
8 อุดรธานี 475 314 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
9 นครราชสีมา 354 14 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
10 อุบลราชธานี 86 20 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
11 สุราษฎร์ธานี 690 52 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
12 สงขลา 602 81 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
รวม 5,108 1,543 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่

ตารางที่ 2 จำนวนโรงงานผลิตน้ำดื่มในปี พ.ศ.2559

เขต จำนวนโรงงานผลิตน้ำ (โรง) จำนวนโรงงานผลิตน้ำในเขตอำเภอเมือง (โรง) หมายเหตุ
1 เชียงใหม่ 627 141 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
2 พิษณุโลก 230 66 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
3 นครสวรรค์ 107 8 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
4 สระบุรี 344 6 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
5 ราชบุรี 443 121 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
6 ระยอง 968 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
7 ขอนแก่น 288 15 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
8 อุดรธานี 461 102 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
9 นครราชสีมา 441 19 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
10 อุบลราชธานี 15 3 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
11 สุราษฎร์ธานี 650 109 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
12 สงขลา 555 83 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่
รวม 5,129 673 ส่วนใหญ่ไม่ระบุที่อยู่