PLANT FORM

การพัฒนาและต่อยอดทางด้านนวัตกรรม การล่ารางวัล คือ การพัฒนารูปแบบหนึ่ง แต่การพัฒนารูปแบบ

หนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีกว่าเดิม คือ สิ่งที่สถาบันพัฒนามาต่อเนื่องในอุตสาหกรรมทางน้ำ ประสบการณ์และความรู้

จึงจำเป็นอย่างมากในการนำมาพัฒนา PLATFORM ในการสนับสนุนและติดตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม

20 กว่าปีที่อยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านระบบ Automation Control 10 กว่าปีที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ำดื่ม อีก 1 ระบบ

ที่เราขอเรียกมันว่า PLANT FORM มันคือการจัดการทั้งระบบ ไม่ใช่แค่ระบบ SOFTWARE แต่มัน คือระบบปฎิบัติการตั้งแต่

วิธีการบริหารจัดการทั้งหมดของโรงงานน้ำดื่ม

วันนี้เราได้พัฒนาครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของน้ำดื่ม  SMART DRINKING WATER FAMILY  ในการตรวจสอบ

และเก็บขัอมูลคุณภาพน้ำดื่มทั้งกระบวนการของการผลิต เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและยกระดับ

โรงงานน้ำดื่มที่ต้องการเข้าถึงเทโนโลยี 4.00 ให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มที่ผลิตจากโรงงานง่ายๆได้ด้วยมือถือกันแล้ว