Business Plan

ประสบการณ์สอนให้เรารู้ว่า 90 % ของผู้ประกอบการเริ่มต้นจากสิ่งที่ถนัด แต่ธุรกิจมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ถนัด มันยังคงมีเรื่องที่ไม่ถนัดอีกมากมายที่ ผู้ประกอบการยังคงไม่รู้ แต่ยังคงเลือกใช้วิธี  Learning by Doing   ทำให้หลายรายเสียเวลากับการเริ่มต้น

การตลาด พัฒนา กลยุทธ์

Marketing การตลาด ในความหมายหนึ่งก็คือ เป็นที่ชุมนุมของคนที่ต้องการแลกเปลี่ยนระหว่างการเงิน กับสิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการก็ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ไปจนถึงการแก้ปัญหาที่ลูกค้าเผชิญ

Develop การพัฒนา แน่นอนว่าเมื่อมีความต้องการสินค้าหรือบริการในตลาดมากขึ้น คู่แข่งขันทางธุรกิจก็จะมากขึ้นไปด้วย สิ่งที่ตามมาจากากรแข่งขันก็คือ การมุ่งมั่นพัฒนาทั้งสินค้าและบริการนั้นๆให้ก้าวหน้าขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย และเพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่งที่มี คู่แข่งเองก็มุ่งพัฒนาให้ดีขึ้น ไปจนถึงต่อยอดสินค้านั้นๆออกมาด้วย

Strategy กลยุทธ์ คือ วิธีการที่จะใช้ในการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งการเจาะสู่ตลาดและกลุ่มลูกค้าตามที่ต้องการ

สามข้อนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก่อนจะเริ่มเขียนแผนธุรกิจ ส่วนตัวซึ่งได้เริ่มเขียนแผนธุรกิจให้กับลูกค้าหลายแห่งในช่วงแรกนั้น ก็ค่อนข้างเป็นแบบจับแพะชนแกะ ผิดๆถูกๆ จนต้องจ้างคนมาเขียนแผนธุรกิจให้ ซึ่งรายละเอียดที่เราให้กับอาจารย์ที่ช่วยเขียนก็สับสนมาก จนโดนยิงคำถามว่า

“ ทำธุรกิจอะไร ” และ “ Core Business (แก่นธุรกิจ) คืออะไร ”